Usage Statistics for www.bk-m.com

Summary Period: May 2015
Generated 01-Jun-2015 04:21 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2015
Total Hits 16278
Total Files 10751
Total Pages 14726
Total Visits 5289
Total KBytes 4901101
Total Unique Sites 1890
Total Unique URLs 33
Total Unique Referrers 1886
Total Unique User Agents 716
. Avg Max
Hits per Hour 21 472
Hits per Day 525 1345
Files per Day 346 1195
Pages per Day 475 1303
Sites per Day 60 154
Visits per Day 170 259
KBytes per Day 158100 407251
Hits by Response Code
Code 200 - OK 66.05% 10751
Code 206 - Partial Content 3.06% 498
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 23
Code 302 - Found 3.90% 635
Code 304 - Not Modified 0.23% 37
Code 404 - Not Found 26.62% 4333
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 1

Daily usage for May 2015

Daily Statistics for May 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 556 3.42% 409 3.80% 535 3.63% 209 3.95% 98 5.19% 4958 0.10%
2 518 3.18% 367 3.41% 460 3.12% 171 3.23% 109 5.77% 176651 3.60%
3 585 3.59% 373 3.47% 519 3.52% 208 3.93% 115 6.08% 1371 0.03%
4 595 3.66% 465 4.33% 570 3.87% 214 4.05% 106 5.61% 2991 0.06%
5 666 4.09% 478 4.45% 623 4.23% 208 3.93% 76 4.02% 295417 6.03%
6 1345 8.26% 1195 11.12% 1303 8.85% 231 4.37% 90 4.76% 180164 3.68%
7 663 4.07% 421 3.92% 580 3.94% 182 3.44% 96 5.08% 245718 5.01%
8 645 3.96% 525 4.88% 623 4.23% 195 3.69% 103 5.45% 236296 4.82%
9 630 3.87% 482 4.48% 601 4.08% 209 3.95% 95 5.03% 350217 7.15%
10 531 3.26% 337 3.13% 423 2.87% 140 2.65% 118 6.24% 407251 8.31%
11 488 3.00% 257 2.39% 396 2.69% 134 2.53% 90 4.76% 2461 0.05%
12 588 3.61% 344 3.20% 539 3.66% 208 3.93% 122 6.46% 117297 2.39%
13 528 3.24% 341 3.17% 496 3.37% 192 3.63% 121 6.40% 4412 0.09%
14 637 3.91% 397 3.69% 585 3.97% 236 4.46% 154 8.15% 235082 4.80%
15 740 4.55% 366 3.40% 663 4.50% 208 3.93% 118 6.24% 118748 2.42%
16 588 3.61% 382 3.55% 548 3.72% 174 3.29% 114 6.03% 169738 3.46%
17 601 3.69% 255 2.37% 513 3.48% 157 2.97% 103 5.45% 363643 7.42%
18 699 4.29% 409 3.80% 641 4.35% 259 4.90% 149 7.88% 119029 2.43%
19 702 4.31% 470 4.37% 641 4.35% 216 4.08% 112 5.93% 278699 5.69%
20 474 2.91% 331 3.08% 418 2.84% 138 2.61% 96 5.08% 117186 2.39%
21 632 3.88% 446 4.15% 562 3.82% 188 3.55% 114 6.03% 233463 4.76%
22 399 2.45% 273 2.54% 347 2.36% 138 2.61% 88 4.66% 116996 2.39%
23 325 2.00% 242 2.25% 290 1.97% 128 2.42% 70 3.70% 232174 4.74%
24 360 2.21% 185 1.72% 314 2.13% 134 2.53% 78 4.13% 1470 0.03%
25 345 2.12% 209 1.94% 311 2.11% 148 2.80% 89 4.71% 116745 2.38%
26 254 1.56% 154 1.43% 231 1.57% 123 2.33% 68 3.60% 1039 0.02%
27 314 1.93% 196 1.82% 285 1.94% 145 2.74% 89 4.71% 76209 1.55%
28 158 0.97% 83 0.77% 142 0.96% 103 1.95% 82 4.34% 493 0.01%
29 189 1.16% 100 0.93% 162 1.10% 109 2.06% 92 4.87% 116000 2.37%
30 232 1.43% 151 1.40% 204 1.39% 111 2.10% 85 4.50% 232269 4.74%
31 291 1.79% 108 1.00% 201 1.36% 106 2.00% 102 5.40% 346914 7.08%

Hourly usage for May 2015

Hourly Statistics for May 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 22 693 4.26% 14 437 4.06% 20 620 4.21% 3840 119051 2.43%
1 21 674 4.14% 11 363 3.38% 20 626 4.25% 7548 233983 4.77%
2 18 564 3.46% 12 374 3.48% 17 529 3.59% 3824 118552 2.42%
3 20 622 3.82% 12 393 3.66% 17 531 3.61% 3815 118279 2.41%
4 20 627 3.85% 12 385 3.58% 17 553 3.76% 13181 408614 8.34%
5 36 1134 6.97% 29 906 8.43% 34 1078 7.32% 11321 350961 7.16%
6 19 600 3.69% 13 419 3.90% 18 559 3.80% 6071 188188 3.84%
7 22 709 4.36% 15 470 4.37% 19 603 4.09% 18801 582825 11.89%
8 17 539 3.31% 11 355 3.30% 15 470 3.19% 10509 325785 6.65%
9 19 594 3.65% 13 418 3.89% 17 552 3.75% 3844 119160 2.43%
10 19 592 3.64% 12 395 3.67% 17 534 3.63% 6074 188284 3.84%
11 20 628 3.86% 13 420 3.91% 18 564 3.83% 129 4012 0.08%
12 22 688 4.23% 13 412 3.83% 19 606 4.12% 9513 294908 6.02%
13 21 655 4.02% 14 456 4.24% 18 586 3.98% 11302 350377 7.15%
14 19 612 3.76% 13 409 3.80% 18 558 3.79% 176 5446 0.11%
15 25 782 4.80% 13 404 3.76% 22 693 4.71% 140 4350 0.09%
16 22 684 4.20% 14 442 4.11% 20 631 4.28% 3888 120532 2.46%
17 21 675 4.15% 14 450 4.19% 19 615 4.18% 11320 350933 7.16%
18 20 635 3.90% 14 462 4.30% 18 583 3.96% 6089 188768 3.85%
19 28 874 5.37% 19 616 5.73% 25 780 5.30% 5756 178441 3.64%
20 23 743 4.56% 16 510 4.74% 21 680 4.62% 111 3456 0.07%
21 21 655 4.02% 13 411 3.82% 19 589 4.00% 20613 639017 13.04%
22 20 643 3.95% 13 420 3.91% 18 572 3.88% 113 3513 0.07%
23 21 656 4.03% 13 424 3.94% 19 614 4.17% 118 3667 0.07%

Top 30 of 33 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5356 32.90% 26564 0.54% /stats/
2 4727 29.04% 4452 0.09% /
3 476 2.92% 45352 0.93% /stats/usage_201505.html
4 137 0.84% 116 0.00% /gov/
5 118 0.72% 219 0.00% /VIDEO/
6 99 0.61% 11305 0.23% /stats/usage_201504.html
7 79 0.49% 8589 0.18% /stats/usage_201503.html
8 56 0.34% 5622 0.11% /stats/usage_201502.html
9 38 0.23% 2417311 49.32% /VIDEO/des is ietz endlich die finale versio die die isa abgesegnet hat lang hat sie braucht_BAK_IL GRANDE FINALE_2014-12-29_23-06-26__version_VIDEO.wav
10 31 0.19% 1335301 27.24% /VIDEO/des is ietz endlich die finale versio die die isa abgesegnet hat lang hat sie braucht_BAK_IL GRANDE FINALE_2014-12-29_23-06-26__version_VIDEO__16_bit__44_1_khz.wav
11 30 0.18% 3 0.00% /VIDEO/Neues Textdokument.txt
12 16 0.10% 2 0.00% /icons/blank.gif
13 16 0.10% 3 0.00% /icons/folder.gif
14 9 0.06% 22 0.00% /stats/usage.png
15 8 0.05% 1 0.00% /icons/back.gif
16 8 0.05% 16 0.00% /stats/ctry_usage_201503.png
17 8 0.05% 27 0.00% /stats/daily_usage_201503.png
18 8 0.05% 15 0.00% /stats/hourly_usage_201503.png
19 7 0.04% 1 0.00% /icons/sound2.gif
20 7 0.04% 1 0.00% /icons/text.gif
21 6 0.04% 1045913 21.34% /gov/omk_gov.zip
22 5 0.03% 4 0.00% /icons/compressed.gif
23 5 0.03% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201502.png
24 5 0.03% 11 0.00% /stats/ctry_usage_201504.png
25 5 0.03% 11 0.00% /stats/ctry_usage_201505.png
26 5 0.03% 16 0.00% /stats/daily_usage_201502.png
27 5 0.03% 9 0.00% /stats/hourly_usage_201502.png
28 4 0.02% 13 0.00% /stats/daily_usage_201505.png
29 3 0.02% 0 0.00% /icons/unknown.gif
30 3 0.02% 7 0.00% /stats/hourly_usage_201504.png

Top 10 of 33 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 38 0.23% 2417311 49.32% /VIDEO/des is ietz endlich die finale versio die die isa abgesegnet hat lang hat sie braucht_BAK_IL GRANDE FINALE_2014-12-29_23-06-26__version_VIDEO.wav
2 31 0.19% 1335301 27.24% /VIDEO/des is ietz endlich die finale versio die die isa abgesegnet hat lang hat sie braucht_BAK_IL GRANDE FINALE_2014-12-29_23-06-26__version_VIDEO__16_bit__44_1_khz.wav
3 6 0.04% 1045913 21.34% /gov/omk_gov.zip
4 476 2.92% 45352 0.93% /stats/usage_201505.html
5 5356 32.90% 26564 0.54% /stats/
6 99 0.61% 11305 0.23% /stats/usage_201504.html
7 79 0.49% 8589 0.18% /stats/usage_201503.html
8 56 0.34% 5622 0.11% /stats/usage_201502.html
9 4727 29.04% 4452 0.09% /
10 118 0.72% 219 0.00% /VIDEO/

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5356 32.90% 1572 45.96% /stats/
2 4727 29.04% 1503 43.95% /
3 476 2.92% 209 6.11% /stats/usage_201505.html
4 99 0.61% 41 1.20% /stats/usage_201504.html
5 118 0.72% 33 0.96% /VIDEO/
6 137 0.84% 27 0.79% /gov/
7 56 0.34% 19 0.56% /stats/usage_201502.html
8 79 0.49% 16 0.47% /stats/usage_201503.html

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4727 29.04% 2130 52.49% /
2 5356 32.90% 1576 38.84% /stats/
3 476 2.92% 200 4.93% /stats/usage_201505.html
4 118 0.72% 36 0.89% /VIDEO/
5 56 0.34% 34 0.84% /stats/usage_201502.html
6 137 0.84% 33 0.81% /gov/
7 99 0.61% 26 0.64% /stats/usage_201504.html
8 79 0.49% 23 0.57% /stats/usage_201503.html

Top 30 of 1886 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3650 22.42% - (Direct Request)
2 618 3.80% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
3 605 3.72% http://helppc-23.com/
4 481 2.95% http://www.mfcprofiles.com/
5 456 2.80% http://vipremontdom.ru/
6 358 2.20% http://runetki.xyz
7 338 2.08% http://vwsihnkagffff3osova.com
8 212 1.30% http://zaimy-rf.ru/
9 187 1.15% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
10 174 1.07% https://www.google.com/search
11 125 0.77% http://www.prepaid-international-phone-card.com
12 121 0.74% http://online-canadian-pharmacy.tk
13 121 0.74% http://www.boxfon.ru
14 113 0.69% http://www.bigzon.com
15 105 0.65% http://hotflirt.ru
16 103 0.63% http://promishlennaya-zona.ru
17 88 0.54% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
18 78 0.48% http://imp-mebeli.ru/
19 60 0.37% http://bk-m.com/
20 58 0.36% http://buyedpills2015.com
21 58 0.36% http://www.gorodservis.ru
22 56 0.34% http://levitra-365.com
23 48 0.29% http://www.tiprus.com/
24 42 0.26% http://online8pharmacy.com
25 40 0.25% http://xanaxpills.com
26 38 0.23% http://hittadirin.moxo.cz/
27 37 0.23% http://cheapaccutanepills.com
28 35 0.22% http://sammerz.ru
29 34 0.21% http://krasivaiaspalna.spbdyet.ru
30 32 0.20% http://installment-loans.biz

Top 20 of 150 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 3.41% http://blogdark.ru/skrytaya-kamera-v-zhenskom-tualete
2 3 1.70% http://asadv.ru/okej-google-pokazhi-mne-porno-sajt-gig-porno
3 3 1.70% http://picsmile.ru/smotret-porno-load
4 3 1.70% http://pizzastolitsa.ru/bdsm-pompa-dlya-soskov-porno
5 2 1.14% http://aleks-freeman.ru/molodenkie/895-hrupkaya-soska-klassno-povisla-na-chlene-parnya.html
6 2 1.14% http://asadv.ru/policejskij-vyebal-prostitutku-vo-vse-shheli
7 2 1.14% http://b7i.ru/staryj-muzhik-lizhet-molodoj-devushke-nozhki-v-kolgotkax
8 2 1.14% http://baseclimbing.ru/okej-google-pokazhi-mne-porno-video-rossijskix-svingerov
9 2 1.14% http://baseclimbing.ru/okej-google-xochu-posmotret-korotkometrazhnyj-porno
10 2 1.14% http://blogdark.ru/seks-s-prostitutkoj-skrytaya-kamera
11 2 1.14% http://blogdark.ru/smotret-russkuyu-pornuxu-v-hd
12 2 1.14% http://hot-24.ru/domashnee-porno-s-chernokozhej-prostitutkoj
13 2 1.14% http://likenews24.ru/okej-google-najdi-mne-porno-video-posmotret-besplatno
14 2 1.14% http://likenews24.ru/skachat-porno-s-zhivotnymi-3gp
15 2 1.14% http://newpornotube.ru/
16 2 1.14% http://newpornotube.ru/nomera-telefonov-devushek-iz-chelnov-dlya-seksa
17 2 1.14% http://pizzastolitsa.ru/ptrno
18 2 1.14% http://pizzastolitsa.ru/russkie-baby-moyutsya-v-obshhestvennoj-bane
19 2 1.14% www.bk.com
20 1 0.57% http://a7n.ru/devchonki-lakomyatsya-stroponami

Top 15 of 716 Total User Agents
# Hits User Agent
1 560 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
2 481 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
3 381 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 260 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
5 256 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 236 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 223 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.28) Gecko/20120306 Firefox/3.6.28
8 220 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
9 216 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 215 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Iron/29.0.1600.1 Chrome/29.0.1600.1 Safari/537.36
11 214 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
12 212 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
13 211 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 209 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
15 209 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24

Usage by Country for May 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 16278 100.00% 11249 104.63% 4901101 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21