Usage Statistics for www.bk-m.com

Summary Period: May 2022
Generated 28-May-2022 03:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2022
Total Hits 38761
Total Files 34046
Total Pages 37428
Total Visits 5431
Total KBytes 796311
Total Unique Sites 1860
Total Unique URLs 210
Total Unique Referrers 4541
Total Unique User Agents 303
. Avg Max
Hits per Hour 57 247
Hits per Day 1384 2269
Files per Day 1215 1972
Pages per Day 1336 2231
Sites per Day 66 256
Visits per Day 193 373
KBytes per Day 28440 61142
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.84% 34046
Code 206 - Partial Content 4.17% 1615
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 302 - Found 2.44% 947
Code 304 - Not Modified 0.26% 101
Code 404 - Not Found 5.28% 2048

Daily usage for May 2022

Daily Statistics for May 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1205 3.11% 1051 3.09% 1169 3.12% 178 3.28% 81 4.35% 12203 1.53%
2 1414 3.65% 1234 3.62% 1348 3.60% 216 3.98% 100 5.38% 18341 2.30%
3 1355 3.50% 1228 3.61% 1291 3.45% 231 4.25% 107 5.75% 15113 1.90%
4 1803 4.65% 1633 4.80% 1738 4.64% 228 4.20% 124 6.67% 26563 3.34%
5 1983 5.12% 1729 5.08% 1893 5.06% 275 5.06% 168 9.03% 33371 4.19%
6 1127 2.91% 904 2.66% 1041 2.78% 284 5.23% 177 9.52% 19681 2.47%
7 995 2.57% 781 2.29% 953 2.55% 146 2.69% 96 5.16% 18820 2.36%
8 1314 3.39% 1081 3.18% 1257 3.36% 373 6.87% 256 13.76% 40225 5.05%
9 1889 4.87% 1707 5.01% 1850 4.94% 197 3.63% 119 6.40% 55750 7.00%
10 2269 5.85% 1972 5.79% 2231 5.96% 195 3.59% 95 5.11% 61142 7.68%
11 2121 5.47% 1938 5.69% 2058 5.50% 278 5.12% 165 8.87% 56625 7.11%
12 1495 3.86% 1365 4.01% 1465 3.91% 223 4.11% 165 8.87% 55158 6.93%
13 1237 3.19% 1114 3.27% 1225 3.27% 113 2.08% 55 2.96% 53878 6.77%
14 1596 4.12% 1414 4.15% 1547 4.13% 151 2.78% 98 5.27% 59414 7.46%
15 1702 4.39% 1538 4.52% 1665 4.45% 167 3.07% 101 5.43% 60059 7.54%
16 1565 4.04% 1471 4.32% 1539 4.11% 303 5.58% 181 9.73% 49715 6.24%
17 1485 3.83% 1299 3.82% 1424 3.80% 350 6.44% 209 11.24% 30668 3.85%
18 1251 3.23% 1128 3.31% 1213 3.24% 258 4.75% 152 8.17% 22286 2.80%
19 846 2.18% 706 2.07% 814 2.17% 124 2.28% 67 3.60% 6974 0.88%
20 724 1.87% 598 1.76% 686 1.83% 132 2.43% 103 5.54% 7878 0.99%
21 1307 3.37% 1062 3.12% 1226 3.28% 156 2.87% 77 4.14% 15471 1.94%
22 1205 3.11% 1054 3.10% 1153 3.08% 176 3.24% 89 4.78% 12156 1.53%
23 1441 3.72% 1172 3.44% 1396 3.73% 184 3.39% 97 5.22% 13247 1.66%
24 1318 3.40% 1217 3.57% 1281 3.42% 218 4.01% 94 5.05% 12970 1.63%
25 669 1.73% 511 1.50% 622 1.66% 134 2.47% 66 3.55% 5730 0.72%
26 1239 3.20% 1074 3.15% 1177 3.14% 136 2.50% 88 4.73% 12073 1.52%
27 2067 5.33% 1932 5.67% 2032 5.43% 107 1.97% 56 3.01% 19326 2.43%
28 139 0.36% 133 0.39% 134 0.36% 11 0.20% 10 0.54% 1474 0.19%

Hourly usage for May 2022

Hourly Statistics for May 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 46 1298 3.35% 42 1188 3.49% 45 1268 3.39% 1017 28466 3.57%
1 48 1370 3.53% 43 1220 3.58% 46 1310 3.50% 1026 28733 3.61%
2 47 1333 3.44% 42 1192 3.50% 45 1285 3.43% 1091 30549 3.84%
3 51 1446 3.73% 42 1200 3.52% 49 1391 3.72% 1118 31300 3.93%
4 51 1441 3.72% 45 1263 3.71% 48 1364 3.64% 1109 31044 3.90%
5 53 1495 3.86% 47 1335 3.92% 52 1457 3.89% 1127 31567 3.96%
6 57 1614 4.16% 52 1477 4.34% 55 1567 4.19% 1130 31647 3.97%
7 58 1641 4.23% 51 1452 4.26% 56 1582 4.23% 1146 32088 4.03%
8 59 1667 4.30% 53 1492 4.38% 57 1616 4.32% 1366 38238 4.80%
9 66 1850 4.77% 54 1533 4.50% 63 1782 4.76% 1585 44392 5.57%
10 59 1677 4.33% 54 1526 4.48% 58 1632 4.36% 1216 34039 4.27%
11 61 1721 4.44% 54 1536 4.51% 59 1668 4.46% 1207 33788 4.24%
12 60 1682 4.34% 52 1479 4.34% 58 1643 4.39% 1162 32548 4.09%
13 59 1655 4.27% 52 1461 4.29% 57 1610 4.30% 1164 32583 4.09%
14 60 1704 4.40% 52 1482 4.35% 58 1637 4.37% 1232 34496 4.33%
15 59 1676 4.32% 54 1526 4.48% 58 1628 4.35% 1233 34518 4.33%
16 65 1826 4.71% 57 1621 4.76% 63 1771 4.73% 1298 36342 4.56%
17 62 1761 4.54% 55 1557 4.57% 61 1722 4.60% 1292 36172 4.54%
18 69 1956 5.05% 54 1514 4.45% 67 1879 5.02% 1203 33673 4.23%
19 62 1757 4.53% 55 1556 4.57% 60 1682 4.49% 1334 37343 4.69%
20 61 1726 4.45% 55 1555 4.57% 58 1649 4.41% 1276 35729 4.49%
21 56 1580 4.08% 50 1408 4.14% 54 1513 4.04% 1076 30134 3.78%
22 54 1522 3.93% 45 1284 3.77% 52 1470 3.93% 1031 28861 3.62%
23 48 1363 3.52% 42 1189 3.49% 46 1302 3.48% 1002 28062 3.52%

Top 30 of 210 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 22954 59.22% 229572 28.83% /stats/
2 4024 10.38% 1472 0.18% /
3 3949 10.19% 303542 38.12% /stats/usage_202205.html
4 1946 5.02% 170368 21.39% /stats/usage_201512.html
5 1632 4.21% 1336 0.17% /stats/usage_202101.html
6 53 0.14% 4558 0.57% /stats/usage_202010.html
7 25 0.06% 2156 0.27% /stats/usage_202201.html
8 20 0.05% 1721 0.22% /stats/usage_202107.html
9 20 0.05% 1653 0.21% /stats/usage_202203.html
10 19 0.05% 1743 0.22% /stats/usage_202111.html
11 18 0.05% 1551 0.19% /stats/usage_202112.html
12 17 0.04% 1450 0.18% /stats/usage_202102.html
13 17 0.04% 1572 0.20% /stats/usage_202103.html
14 16 0.04% 1261 0.16% /stats/usage_202011.html
15 16 0.04% 1441 0.18% /stats/usage_202012.html
16 16 0.04% 1462 0.18% /stats/usage_202104.html
17 16 0.04% 1474 0.19% /stats/usage_202105.html
18 16 0.04% 1371 0.17% /stats/usage_202109.html
19 16 0.04% 1262 0.16% /stats/usage_202202.html
20 15 0.04% 1148 0.14% /stats/usage_201601.html
21 15 0.04% 1120 0.14% /stats/usage_201907.html
22 15 0.04% 1288 0.16% /stats/usage_202106.html
23 15 0.04% 1290 0.16% /stats/usage_202108.html
24 14 0.04% 1096 0.14% /stats/usage_201504.html
25 14 0.04% 1045 0.13% /stats/usage_201603.html
26 14 0.04% 1038 0.13% /stats/usage_201611.html
27 14 0.04% 1037 0.13% /stats/usage_201906.html
28 14 0.04% 1290 0.16% /stats/usage_202110.html
29 14 0.04% 1285 0.16% /stats/usage_202204.html
30 13 0.03% 1091 0.14% /stats/usage_201505.html

Top 10 of 210 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3949 10.19% 303542 38.12% /stats/usage_202205.html
2 22954 59.22% 229572 28.83% /stats/
3 1946 5.02% 170368 21.39% /stats/usage_201512.html
4 53 0.14% 4558 0.57% /stats/usage_202010.html
5 25 0.06% 2156 0.27% /stats/usage_202201.html
6 19 0.05% 1743 0.22% /stats/usage_202111.html
7 20 0.05% 1721 0.22% /stats/usage_202107.html
8 20 0.05% 1653 0.21% /stats/usage_202203.html
9 17 0.04% 1572 0.20% /stats/usage_202103.html
10 18 0.05% 1551 0.19% /stats/usage_202112.html

Top 10 of 90 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22954 59.22% 2038 39.91% /stats/
2 4024 10.38% 1321 25.87% /
3 1946 5.02% 853 16.70% /stats/usage_201512.html
4 1632 4.21% 165 3.23% /stats/usage_202101.html
5 3949 10.19% 68 1.33% /stats/usage_202205.html
6 53 0.14% 25 0.49% /stats/usage_202010.html
7 20 0.05% 14 0.27% /stats/usage_202107.html
8 20 0.05% 13 0.25% /stats/usage_202203.html
9 16 0.04% 12 0.23% /stats/usage_202011.html
10 17 0.04% 12 0.23% /stats/usage_202102.html

Top 10 of 90 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22954 59.22% 2050 40.15% /stats/
2 4024 10.38% 1294 25.34% /
3 1946 5.02% 854 16.73% /stats/usage_201512.html
4 1632 4.21% 179 3.51% /stats/usage_202101.html
5 3949 10.19% 69 1.35% /stats/usage_202205.html
6 53 0.14% 28 0.55% /stats/usage_202010.html
7 20 0.05% 15 0.29% /stats/usage_202107.html
8 20 0.05% 14 0.27% /stats/usage_202203.html
9 17 0.04% 13 0.25% /stats/usage_202103.html
10 19 0.05% 13 0.25% /stats/usage_202111.html

Top 30 of 4541 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5307 13.69% - (Direct Request)
2 3932 10.14% https://sites.google.com/view/bio-prost-official
3 2263 5.84% http://proserial.org
4 1809 4.67% https://boobsphoto.name/
5 612 1.58% https://chohanpohan.com
6 475 1.23% https://hydraruzxpnew9webes.com/
7 446 1.15% https://hydraruzxpnew9webes.com
8 420 1.08% www.bing.com
9 346 0.89% https://kudx.com/
10 341 0.88% https://kudx.com
11 330 0.85% https://certifiedelectrician.co.uk/
12 324 0.84% https://seksvibor.xyz
13 315 0.81% https://1xbetspain.com
14 309 0.80% https://1xbetfrance.net/
15 289 0.75% https://maxbet-ro.com
16 286 0.74% https://studwork.su
17 283 0.73% https://1xbetspain.com/
18 281 0.72% https://librabet-italia.com
19 268 0.69% https://librabet-italia.com/
20 266 0.69% https://maxbet-ro.com/
21 262 0.68% https://1xbetfrance.net
22 259 0.67% https://analnoe.com/
23 258 0.67% https://chastnoeporno.su/
24 247 0.64% https://porno-anime.com/
25 242 0.62% https://pornodomashka.com/
26 224 0.58% https://mamashki.net/
27 220 0.57% https://omgomgomg5j4yrr4.yionion.com/
28 220 0.57% https://pornocomix.pro/
29 211 0.54% https://www.gowithsee.com
30 210 0.54% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com/

Top 20 of 36 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 5.41% https://megaplen.ru/
2 1 2.70% como curar y como ganar
3 1 2.70% https://ecopolisrf.ru/cherkessk/materialy-i-oborudovanie/sportivnoe/
4 1 2.70% https://ecopolisrf.ru/derbent/materialy-i-oborudovanie/sportivnoe/
5 1 2.70% https://ecopolisrf.ru/murom/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/detskij-gorodok-v215/
6 1 2.70% https://fabrica-tumana.ru/komsomolsk-na-amure/uslugi/proektirovanie/
7 1 2.70% https://fabrica-tumana.ru/naberezhnye-chelny/catalog/kamery-sozrevaniya/
8 1 2.70% https://fabrica-tumana.ru/syktyvkar/catalog/uvlazhniteli/s-tumanom/
9 1 2.70% https://formula116.com/sprobegom/opel/1576332482/
10 1 2.70% https://formula116.com/sprobegom/volkswagen/1629188041/
11 1 2.70% https://linii-rf.ru/oryol/kvartirnyj-pereezd-pod-kljuch/
12 1 2.70% https://metalincorp.ru/abatskoe/catalog/truboprovodnaya_armatura/stalnye_fitingi/stalnye_patrubki/konicheskiy_patrubok/
13 1 2.70% https://metalincorp.ru/langepas/catalog/truboprovodnaya_armatura/fasonnye_chasti_truboprovodov/troyniki/svarnye_troyniki/
14 1 2.70% https://metalincorp.ru/novoagansk/catalog/chernyy_metalloprokat/trubnyy_metalloprokat/grunt-emali-unipol/
15 1 2.70% https://metalincorp.ru/novosibirsk/catalog/truboprovodnaya_armatura/fasonnye_chasti_truboprovodov/perekhody_stalnye/ekstsentric
16 1 2.70% https://metalincorp.ru/pokachi/catalog/splavy/pretsizionnye_splavy/splavy_s_vysokim_elektricheskim_soprotivleniem/
17 1 2.70% https://metalincorp.ru/yanao/catalog/nerzhaveyushchaya_stal/nerzhaveyushchaya_drob/
18 1 2.70% https://narcology24.ru/ekaterinburg/
19 1 2.70% https://narcology24.ru/kovrov/narkologicheskaya-pomoshh/narkologicheskij-stacionar/
20 1 2.70% https://narcology24.ru/tixvin/lechenie-narkomanii/kodirovanie-ot-narkomanii/

Top 15 of 303 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3380 8.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 1485 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1440 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1432 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 901 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 787 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 782 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
8 769 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 761 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 761 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 758 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 758 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 756 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 751 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 749 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for May 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 38761 100.00% 35661 104.74% 796311 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23